اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، مهندسی، تهران، شهر، خاک

همه ساله تعداد یادی گمانه در نقاط مختلف شهرهای بزرگ حفر و آزمایشات متعددی جهت تعیین ویژگی های ژئوتکنیکی لایه های زمین صورت می گیرد. با توجه به عدم ساماندهی و مدیریت این داده ها، از نتایج بدست آمده تنها برای پروژه مورد نظر استفاده می شود.
در این پژوهش مراحل تشکیل یک بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن جهت تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی در تهران ارائه می گردد. این بانک امکان ورود، ویرایش، جستجو، دسته بندی وتحلیل داده های ژئوتکنیکی را میسر می سازد. داده های مربوط به حدود 980 گمانه ژئوتکنیکی درتهران بزرگ وارد بانک اطلاعاتی مذکور گردیده است. برخی از قابلیتهای بانک اطلاعاتی تهیه شده عبارتند از امکان جستجوی نزدیکترین گمانه به محل مورد نظر و کاربر و ارائه لوگ گمانه مربوطه، تهیه مقاطع زمین شناسی، ارائه نقشه های ژئوتکنیکی با توجه به داده های خام بطور مثال عدد SPT در اعماق مورد نظر کاربر، عمق رسیدن به لایه با ویژگی های خاص، و ارائه نقشه های زئوتکنیکی با توجه به تحلیل داده های خاک علاوه بر آن امکان ورود اطلاعات جدید و ارائه معیارها و روشهای تحلیلی مورد نظر کاربر برای تهیه نقشه های ژئوتکنیکی با مقاصد خاص وجود دارد. با استفاده از بانک ژئوتکنیکی ویژگیهای نهشته های کواترنر در شهر تهران بطور عموم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی تهران بزرگ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان