اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستانو بهار- شماره ۲۴ و ۲۵، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۵ تا صفحه‌ی ۸۰

در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل، یک مقیاس 20 ماده‌ای موسوم به AWI(Ahvaz Worry Inventory)برای سنجش علائم نگرانی ساخته شد که از ضرائب همسانی درونی و باز آزمائی رضایت بخشی برخوردار می‌باشد.اعتبار مقیاس AWI بوسیله اجرای همزمان آن با مقیاسهای افسردگی یک(BDI)، اضطراب عمومی(ANQ)، خرده مقیاس مرور ذهنی مقیاس 2ECQ و خرده مقیاس شکایات جسمانی پرسشنامه SCL 90 R در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سنجیده شد.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که AWI از اعتبار بالائی برخوردار است و در نتیجه می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی حالات نگرانی باشد.با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد می‌شود که ویژگی‌های روان سنجی این مقیاس نیز بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برای سنجش نگرانی دانشجویان AWI ساخت و اعتباریابی مقیاس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان