اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

کلمات کلیدی

تکنیک، ارزیابی، ریسک Dam، RPN، FMEA

رشد صنایع در کنار رشد جمعیت انسانی، هر روز بی شتر از گذشته موجب افزایش پتانسیل خطر و خسارت بالقوه جانی م یشود. از یک طرف نقض قوانینی ایمنی و اجرا نشدن کامل آنها، از طرف دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب و مه متر از همه،لحاظ نکردن ملاحظات ایمنی در طراحی فراین دهای عوامل اصلی در وقوع حوادث مختلف و گاه جبران ناپذیر صنایع مختلف من جمله سدسازی بود هاند پس، شناسایی عواملی که منجر به خطای انسانی م یشود بسیار حایز اهمیت است و مدیریت صحیحاین عوامل در راستای پیشگیری از حوادث فاجعه بار نیازمند بکا رگیری تکنی کهای مناسبی جهت شناخت و مدیریت این عوامل در کاهش خط اهای انسانی است. در این مطالعه از تکنیک تجزیه و تحلیل نقاط شکستFMEA) که یکی از تکنی کهای پرقدرت طراحی است از نوع کاربردی و بصورت موردی در یکی از کارگا ههای سدسازی استفاده شد.روش کا ر: مطالعه حاضر یک مورد پژوهی( کیفی – کمی) به منظور شناسایی و ارزیابی خط اهای موجود در یکی از صنایع س دسازی کشور است. در این مطالعه پس از شناسایی اولیه سیستم، با همکاری سرپرست واحد، مشاهده مستقیم فعالیت، اسناد، مصاحبه فردی و میزگرد آن دسته وظایفی که مستعد به ایجاد خطاهای انسانی باشند شناسایی شد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از روش FMEA در شناسایی مخاطرات یکی از کارگاه های سدسازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان