اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

اطلاعات انتشار

آذر و دي, دوره  ۱۷ , شماره  ۶۱، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۷ تا صفحه‌ی ۴۴

سابقه و هدف: با توجه به عدم استفاده روتین از داروی سوکسینیل کولین در موارد انتوباسیون یا لوله گذاری داخل تراشه (tracheal intubation) در بخش اورژانس، این مطالعه با هدف مقایسه ﻣﻴﺰان موفقیت و عوارض لوله گذاری داخل تراشه در دو روش با و بدون تزریق سوکسینیل کولین (Succinyl Choline) انجام گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای (Interventional)، طبق روش آسان غیر احتمالی ۱۵۰ فرد کاندید لوله گذاری داخل تراشه واجد شرایط در اورژانس بیمارستان رسول اکرم وارد طرح شدند. داده های دموگرافیک ارزیابی شدند. سپس بیماران بصورت تصادفی در یکی از پروتکل‌های A (RSI با سوکسینیل کولین) یاB  (Modified RSI بدون سوکسینیل کولین) قرار گرفته و انتوبه شدند. موفقیت و عوارض اتفاق افتاده در حین و بلافاصله پس از انتوباسیون در پرسشنامه‌ها ثبت گشته و با برنامه SPSS 11 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی افراد در گروه 34.1±5.1 A سال و در گروه 35.1±5.3 B سال بود.در گروه 35A مورد (46.6 درصد) زن و ۴۰ مورد مرد (53.4 درصد) و در گروه B نیز۳۷ مورد (49.3 درصد) زن و ۳۸ مورد (50.7 درصد) مرد بودند که اختلاف بین دو گروه معنی‌دار نبود. در گروه A ٧۴ نفر (۹۸ درصد) در اولین کوشش و ١ نفر (٢ درصد) در دومین کوشش انتوبه شدند. در ۳ مورد (۴ درصد) برادیکاردی، در ۸ مورد (6.10 درصد) هیپوتانسیون، در ٢مورد (6.2 درصد) استفراغ، در ۲ مورد (6.2 درصد) هیپرتانسیون و در ۹ مورد (۱٢ درصد) هیپوکسی (O2 sat<90%) رخ داد. در گروه  66Bورد (۸۸ درصد) در اولین کوشش و ۹ مورد (١٢ درصد) نیز در دومین کوشش انتوبه شدند. برادیکاردی در ۲مورد (2.6 درصد)، هیپوتانسیون در ۹مورد (۱٢ درصد)، استفراغ در ٣ مورد (۴ درصد)، هیپوکسی در ۱۱مورد (١۴ درصد) رخ داد و و هیپرتانسیون در هیچکدام از موارد دﻳﺪه نشد. در این مطالعه میزان موفقیت در روش RSI همراه با سوکسینیل کولین به طور معنی‌داری بیشتر بود. (Pvalue<0.05) از نظر میزان عوارض ناشی از دارو ها و انتوباسیون بین دو گروه اختلاف معنی‌داری دیده نشد. (Pvalue  >0.05).استنتاج: مطالعه ما نشان داد در انتوباسیون بیماران اورژانسی، درمواردی‌که سوکسینیل کولین کنترااندیکاسیون یا منبع استعمال (Contraindication) ندارد، بهتر است به روش RSI انجام گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مقایسه ای لوله گذاری داخل تراشه با و بدون استفاده از سوکسینیل کولین در بخش اورژانس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان