اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

اطلاعات انتشار

سال

یکی از عواملی که سبب حفظ خاک و عدم فرسایش آن در مقابل بروز سیلا بها م یشود، پوشش گیاهی است. اما امروزه تغییرکاربری اراضی و عدم استفاده صحیح از اراضی سبب گردیده سطح زمین قدرت خود را در حفظ و نگهداری خاک از دست بدهد و شدت فرسایش و به طبع شدت بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه بیشتر شود. لذا بررسی ارتباط بین تغییرات به وجود آمده در نوع کاربری و پیامدهای ناشی از آن در امر مدیریت کاملاً ضرورری است در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندستTM سه دوره زمانی 1990 ، 2003 و 2009 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر کاربری اراضی مختلف در هر سه بازه مشخص گردید. بار رسوب نیز در دو دوره مورد مطالعه ( 1990 –2003 و 2003–2009 نشان داد که با تغییر کاربر یها در این دو دوره بار رسوب به طور متوسط از 29003\11 به 37193\17 تن در سال به ترتیب برای دوره اول و دوم تغییر کرده است. بیشترین روند تغییرات کاربری کاهش باغات، مناطق بدونه پوشش، مراتع متوسط وخوب و بیشترین روند افزایشی در اراضی زراعت دیم، مرتع ضعیف، مناطق شهری و خاک لخت م یباشد. که باعث گردیده میزان رسوب در حدود 28 % افزایش یابد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:حوضه سولگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان