اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

توتون، شوری، وزن تر و خشک

شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که رشد و قابلیت تولید گیاهان را در سراسر دنیا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نمک (NaCl) بر روی طول ساقچه، طول ریشه چه، وزنتر و خشک گیاهچه توتون رقم P.D329، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمارها شامل غلظت های مختلف نمک 0\8، 1\8، 3\5، 7\5، 15\5 و 31\4 دسیزیمنس بر متر (ds\m) در 4 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف نمک روی طول ریشه چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و وزنتر و خشک تأ ثیر معنی داری (P ≤0\01) دارد. بطور کلی با افزایش غلظت نمک از 0\8 تا 3\5 دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه افزایش یافتند ولی این افزایش به صورت معنی دار نبود در صورتی که غلظتهای بالاتر از 3\5 دسی زیمنس بر متر تأثیر معنی داری در کاهش صفات مورد مطالعه داشت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان