اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۴۷ تا صفحه‌ی ۵۲

کارنیتین یک ماده بیولوژیک حیاتی در انتقال اسیدهای چرب به داخل میوسیتها و تولید انرژی مورد نیاز قلب از طریق بتا – اکسیداسیون اسیدهای چرب است. پیرامون اثرات محافظت قلبی داروی ال– کارنیتین نظیر تاثیر بر روی وسعت ناحیه انفارکت در طی ایسکمی و پرفیوژن مجدد گزارشهای اندکی وجود دارد لذا اثرات این دارو بر روی اندازه انفارکت در قلب ایسکمیک موش صحرایی بررسی شد. موشهای صحرایی نر از نژاد SD با وزن 330–270 گرم به صورت تصادفی به 5 گروه 6 عددی (یک گروه کنترل و چهار گروه تست) تقسیم شده و بعد از بیهوشی با پنتو باربیتال سدیم (50–60 mg\kg–ip)، قلب آنها به سرعت ایزوله گردید و پس از اتصال به دستگاه لانگندورف، محلول کربس محتوی گاز کاربوژن (95% اکسیژن و 5% دی اکسید کربن) با فشار ثابت و دمای 37 درجه برقرار شد. موشهای صحرایی گروه کنترل در طول زمان تثبیت (استابیلیزاسیون) و نیز 30 دقیقه ایسکمی ناحیه ای و 120 دقیقه پرفیوژن مجدد محلول کربس معمولی دریافت داشتند در حالیکه به محلول کربس گروههای تست در طی ایسکمی و پرفیوژن مجدد، به ترتیب غلظتهای 0.5 و 2.5، 3.75 و 5 میلی مول ال – کارنیتین افزوده شد. پس از اتمام پرفیوژن مجدد، قلب موشهای صحرایی با محلول 1% Evans Blue رنگ آمیزی شده و به چند قطعه بریده شدند و با محلول 1% تری فنیل تترازولیوم کلراید مجاور شده و در فرمالین ثابت گردیدند. سپس سایز نواحی انفارکته با روش پلانیمتری اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن غلظتهای 0.5، 2.5، 3.75 و 5 میلی مول ال – کارنیتین به داخل محلول کربس در طی ایسکمی و پرفیوژن مجدد موجب کاهش کاملا معنی دار در وسعت ناحیه انفارکته در قلب ایزوله موشهای صحرایی گروههای تست در مقایسه با گروه کنترل گردید (p<0.001). درصد ناحیه انفارکته در گروه کنترل 46.29±3.46 درصد بود اما در گروههای تست که غلظتهای 0.5، 2.5، 3.75 و 5 میلی مول از دارو دریافت داشته بودند، به ترتیب به 27±2.85 درصد، 25.53±5.40 درصد، 19.53±4.88 درصد و 15.68±2.78 درصد کاهش یافتند. کاهش درصد ناحیه انفارکته در قلب ایزوله موشهای صحرایی گروههای تست در محدوده غلظتهای 0.5 الی 5 میلی مول ال – کارنیتین وابسته به دوز بود. مقایسه درصد ناحیه انفارکته در قلب ایزوله موشهای صحرایی بین گروههای تست با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نشان نداد (p>0.05). این مطالعه، وجود اثرات محافظتی ال – کارنیتین بر علیه آسیب های ایسکمیک قلب و کاهش اندازه انفارکت در طی ایسکمی و پرفیوژن مجدد را نشان داد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر ال– کارنیتین بر روی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد در قلب ایزوله موش صحرایی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان