اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

امروزه تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا دارای اهداف و راهبردی هستند که برای نیل به آ ن دارای برنامه های بلند مدت تحقیقاتی مییاند که در سازمانها و شرکتهای صنعتی واحد تحقیق و توسععه متصدی آن است.
به جرئت می توان ادعا کرد که بینه تحقیق و توسعه و میزان پیشرفت هر کشوری رابطه ای مستقیم وجود دارد. هر کشوری چه پیشرفته باشد و چه نباشد اگر بخواهد ارنظر اقتصادی روی پای خود بایستد به موسسات تحقیق و توسعه نیاز دارد تا پیشبرد تکنولوژی را در کشور بر عهده گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد هدف از این مقاله بررسی اثرات تقحیق و توسعه بر پیشبرد تکنولوژی به عنوان عاملی در توسعه پایدار کشورها می ابشد که از طریق مطالعه آمار و بررسی علل ریشه ای شکست توسعه تکنولوژی به این موضوع پرداخته شده است که چکیده ای از نتایج این تحقیقات به شرح زیر است امروزه می توان بمیزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با معنی ترین و مهمترین شاخص توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود برای تحقق رشد شتابان در توسعه اقتصادی باید چهار بخش تحقیق، تکنولوژی ، تولید و بازار را با هم در نظر گرفت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرات تحقیق و توسعه بر پیشبرد تکنولوژی به عنوان عاملی در توسعه پایدار کشورها ارایه دهندگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان