اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

اطلاعات انتشار

سال

بررسی خصوصیات و رفتار جریان در رودخانه ها وسازه های مرتبط با آن از پدیده های پیچیده است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب نا پذیر می نماید. آبشکن، سازه هیدرولیکی ساد ه ای است که برای ساماندهی رودخانه ها درقوس یا مسیر مستقیم و کنترل فرسایش و حفاظت از سواحل رودخانه استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار Flow–3D ، مدل عددی الگوی جریان اطراف آبشکن تهیه و با قرار دادن آبشکن منفرد L شکل )سرکج( در 4 موقعیت با زوایای 30، 45 و 60و75درجه نسبت به جهت جریان در قوس 083 درجه و دبی 54 لیتر بر ثانیه و عمق ثابت 05 سانتی متر، در شرایط آب زلال، به تاثیر این مدل ها برالگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن پرداخته شد.این تحقیق نشان داد که محدوده سرعت های ماکزیمم و جریان های گردابه ای و میزان حداکثر فرسایش آبی در زوایه 54 درجه بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن در زوایه 30 درجه رخ خواهد داد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر قرارگیری آبشکن های L شکل، بر الگوی جریان و فرسایش آبی در قوس ملایم با استفاده از مدل عددی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان