اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

این مقاله روش های فعلی کنترل تجهیزات بهبـود دهنـده ی یکپارچه ی کیفیت برق و ضعف آنها در تخمین دقیـق مقـادیر مرجع برای جبران سازی بررسی می شـود، روش هـای موجـود کنترل تجهیزات بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق 1 ، فرض می کنند که مقادیر ولتاژ و جریان اندازه گیری شده همان مقادیر مرجع برای جبران سازی است، در این مقاله روشی تازه بـرای کنترل ادوات بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیـت بـرق پیشـنهاد می گردد که طی آن یک بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق که در محل اتصال مش ترک به شبکه قرار دارد، ابتدا در یک فاز شناسایی، پارامترهای شبکه و مدل هارمونیکی و عـدم تعـادل بار را شناسایی می کند و پس از این تخمین، به صورت دقیـق سهم هر یک از شبکه و مشترک در ایجاد جریـان هـارمونیکی هارمونیک های مختلف و عدم تعادل جریان مشخص می گردد که چه میز ان از این اغتشاشات در نتیجه اعوجـاج هـارمونیکی و عدم تعادل ولتاژ شبکه ی قدرت ایجاد می شود و چـه میـزان از آن در نتیجه ی بارهای هارمونیکی و نامتعادل مصرفکننـده ایجاد شده است . شناسایی دقیق اغتشاشات ناشی از هـر یـک، موجبــات تصــحیح ایــن اغتشاشــات توســط بهبــود دهنــده ییکپارچه ی کیفیت برق را فراهم می سازد . در نهایت به وسـیله شبیه سازی ایـن روش کنتـرل بـر روی یـک بهبـود دهنـده ی یکپارچه ی کیفیـت بـرق ، دسـتاوردهای ایـن روش کنتـرل بـا روش های فعلی مقایسه می شود .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روشی نوین در بهبود کنترل بهبود دهنده ی یکپارچه ی کیفیت برق جهت جداسازی مشترک و شبکه در ایجاد اغتشاشات هارمونیکی و عدم تعادل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان