اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

اطلاعات انتشار

مهر و آبان, دوره  ۹ , شماره  ۴ (پي در پي ۳۹)، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۴۶

سابقه و هدف: فاز ساخت و ساز یکی از مراحل بسیار پر مخاطره صنعتی است که همراه با آسیب های جزیی تا شدید می باشد و سهم قابل ملاحظهای از زمانهای از دست رفته کار را شامل می شود. با توجه به اهمیت، گستردگی و تعدد پروژه های در حال ساخت پتروشیمی در کشور، این مطالعه با هدف تعیین پتانسیل خطرات و کاستن از حوادث کاری انجام شد.مواد و روشها: در این تحقق ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و واکاوی حفاظ ها (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارایه شده در استاندارد MIL–STD–882E بهره گرفته شده است که بر اساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک و معیارهای ریسک پذیری طراحی گردیده است.یافته ها: در مجموع 144 کانون خطر شناسایی شد که 68% آنها در منطقه ریسک بالا، 30% در منطقه ریسک مهم و 2% در منطقه ریسک متوسط قرار داشتند. در این میان کار روی داربست با 23 مورد، بیشترین تعداد ریسک های بالا را در برداشته و عملیات حفاری و گودبرداری، کار در ارتفاع (تاسیسات مرتفع)، فعالیت های الکتریکی و عملیات جوشکاری و برشکاری نیز به ترتیب با 19، 21، 13 و 11 مورد ریسک بالا در درجه بندی اهمیت قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که 98 درصد خطرات شناسایی شده در محدوده ریسک های بالا و مهم قرار دارند که زمینه سازی بروز حوادث متعدد می باشند.بحث و نتیجه گیری: این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طرق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از تکنیک ها و روش های ایمن و استاندارد انجام کار را جهت کاهش ریسک مخاطرات احتمالی ضروری می داند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی و ارزیابی ایمنی کانونهای خطر (جریانهای ناخواسته انرژی) در یکی از طرح های پتروشیمی به روش ET&BA» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان