اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

در روش پیشــنهادی ایــن مقالــه، از یــک طبقــه بنــدی کننــده شبکه عصبی بر مبنای تبدیل موجک گسسته بـرای طبقـه بنـدی اغتشاشات کیفیت تـوان اسـتفاده شـده اسـت . تبـدیل موجـک گسسته، با استفاده از تفکیک پذیری چندگانه سیگنال می توانـد کاراکترهای اغتشاشات کیفیت توان را به حوزه فرکانس – زمان ببرد . از انرژی بدست آمده از تجزیه سـیگنال بـه زیربانـدهای فرکانسی، در استخراج پارامترهای مشخصه بـرای طبقـه بنـدی اغتشاشات مختلـف، اسـتفاده شـده اسـت . طبقـه بنـدی کننـده پیشــنهادی بــا اســتفاده از پــنج مشخصــه بدســت آمــده از تبدیل موجک و یک مشخصه کمکی کـه از طریـق مقـدار موثر سیگنال اصلی تعیین می شود، طراحی شـده اسـت و رانـدمان طبقه بندی خـوب ی را بـرا ی انـواع پدیـده هـای کیفیـت تـوان و اغتشاشات تعریف شده در استانداردهای IEEE و IEC ، نشان می دهد . در نهایت، مقایسه ای بین آخرین روشهای ارائـه شـده در این زمینه و روش بکارگرفته شـده در ایـن مقالـه، صـورت گرفته است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک و شبکه های عصبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان