اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار میوه های سیب با مخمر Pichia guilliermondii (A6) و سیلیکون (Si) سبب القاء واکنش های دفاعی می شود. بر اساس این تحقیق بیشترین مقدار ترکیبات فنولی در روز دوم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری مشاهده شد که در اثر تلفیق Si در غلظت 1\0% و مخمر A6 و قارچ عامل بیماری، Penicillium expansum F1، ایجاد شده بود. نتایج مربوط به اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان دهنده بیشترین میزان فعالیت در روز های ششم و هشتم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری بود که در اثر تیمار با Si و مخمر A6 ایجاد شده بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنولی در سیب های مایه زنی شده با مخمر Pichia guilliermondii و سیلیکون» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان