اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

با روند افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های صنعتی تولید کالا و به تبع آن مصرف انبوه درجوامع امروزی باعث شده تا هرروز پسماند بیشتری تولید گردد و بدین لحاظ هر سازمانی نیاز به مدیریت های نوین دارد که باعث بهبود بهرهوری سیستمهای مدیریتی و ارایه نتایج مفید باشد فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت و محیطزیست که درآنکارگران بدون ترس از حادثه بیماریهای شغلی و بدون الودگیهای محیط زیست در ان فعالیت نمایند جمع آوری پسماند از مبادی تولید و انتقال آن به ایستگاه های میانی و تجمیع و ذخیره سازی و درنهایت انتقال ان ها به مجتمع های پردازش و دفع زندگی روزمره جامعه شهری را با تهدیدهای بهداشتی روبرو می کندهمچنین با گستردگی فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند شرایط ناایمن و پتانسیل ایجاد حوادث در تمامی فرایندهای موجود محسوس و قابل شناسایی است علاوه برآن جنبه های زیست محیطی فرایندهای عملیاتی سازمان آثار سوئی برمحیط زیست داشته این موضوع مغایر با اصول می باشد. بدین منظور وجود سیستم HSE درراستای حفظ منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی و جلوگیری از عوارض بهداشتی و پیشگیری از وقوع حوادث ضروری است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در کارخانه کمپوست» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان