اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برای مخازن هوایی بتنی با پایه های قاب خمشی R پیشنهاد ضریب رفتار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان