اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۲ (الف)، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۵۶ تا صفحه‌ی ۶۶

کلمات کلیدی

نیشکر، شوری، سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم

گیاه نیشکر یکی از گیاهان مهم قندی در جهان محسوب می شود. با توجه به شرایط اقلیمی نیمه خشک و نسبتا شور در مناطق تحت کشت نیشکر در کشور، افزایش مقاومت به شوری در این گیاه حایز اهمیت می باشد. برای نیل به این هدف شناخت ژنوتیپ های متحمل به شوری و درک مکانیزم های تحمل به شوری در گیاه نیشکر ضروری است. در این مطالعه 8 رقم تجاری و امیدبخش نیشکر در محیط کشت هیدروپونیک، حاوی نمک طعام (NaCl) با غلظت های صفر، 0.25، 0.5 و 0.75 درصد مورد مطالعه قرار گرفتند. آثار شوری بر جذب، انتقال و تجمع یون هایCl–, K+, Na+ و Ca2+ در برگ و ریشه بررسی شد. با افزایش سطوح شوری محتوای کلر در برگ و ریشه ارقام مورد آزمایش افزایش یافت. نتایج حاصل از اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم نشان داد که تجمع سدیم درون گیاه ناشی از شوری، نسبت به پتاسیم بیشتر بوده است. با افزایش سطوح شوری میزان جذب سدیم و میزان انتقال آن به اندام های هوایی به سرعت افزایش یافت که منجر به کاهش رشد و عملکرد وزن خشک گردید. محتوای کلر در برگ و ریشه رقم NCO–310 با افزایش سطوح شوری از متوسط به زیاد ثابت ماند، که نشان دهنده توانایی ژنتیکی این رقم برای جلوگیری از ورود یون سمی کلر به درون گیاه است. رقم CP82–1592 با داشتن کمترین نسبت کلر برگ به ریشه دارای انتقال کمتر یون سمی کلر به قسمت های هوایی گیاه بود. هم چنین این رقم دارای محتوای کلسیم بالا در برگ و نسبت سدیم به کلسیم پایین در تمام سطوح شوری بود. رقم CP48–103 با داشتن کمترین میزان یون سدیم در برگ و میزان نسبتا پایین در ریشه احتمالا دارای پتانسل ژنتیکی در جلوگیری از ورود یون سدیم به گیاه می باشد. رقم های CP72–2086 و CP82–1592 از مکانیزم توزیع یون های مضر کلر و سدیم به برگ های پیر و پنجه ها برخوردار بوده اند. بنابراین، جلوگیری از جذب، ممانعت از انتقال و توزیع عناصر مضر کلر و سدیم را می توان به عنوان مکانیزم های مهم در تحمل به شوری گیاه نیشکر مورد استفاده قرار داد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های نیشکر (.Saccharum officinarum L) بر اساس توانایی در تنظیم و انتقال یونی در مرحله ابتدای رشد رویشی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان