اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات انتشار

فروردين - ارديبهشت, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۸۶ تا صفحه‌ی ۹۶

کشت کدوئیان از جمله کدو، خربزه، طالبی، هندوانه و خیار در ایران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ویروس ها یکی از عوامل ایجاد خسارت در این محصولات هستند. در این بررسی 1230 نمونه از کدوئیان کشت شده در مزارع (شامل سه رقم هندوانه، شش رقم خربزه، یک رقم خیار، دوازده رقم طالبی و دو رقم کدو) و 2389 نمونه از کدوئیان کشت شده در گلخانه ها (شامل شانزده رقم خیار، یک رقم هندوانه و سه رقم طالبی) که دارای علایم آلودگی ویروسی بودند از نقاط مختلف کشور جمع آوری و از نظر آلودگی به ویروس های موزاییک زرد کدو، موزاییک هندوانه تیپ 2، موزاییک خیار، پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، ویروس موزاییک کدو و لکه حلقوی پاپایا تیپ W با استفاده از آزمون های ساندویچ و غیرمستقیم الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. از بین سه رقم هندوانه کشت شده در مزارع کشور رقم چارلستون گری به همه ویروس های مورد بررسی به جز ZYMV آلودگی نشان داد. در حالی که رقم آرژانتینی تنها نسبت به ZYMV آلوده بود. از ارقام خربزه مورد بررسی، رقم مشهدی به همه ویروس های مورد مطالعه آلودگی نشان داد در صورتی که در خربزه قصری هیچ گونه آلودگی نسبت  به این ویروس ها مشاهده نگردید. همه ارقام کشت شده طالبی در مزارع حداقل به یکی از شش ویروس مورد بررسی، آلودگی نشان دادند. در مورد شانزده رقم خیار کشت شده در گلخانه های کشور نیز همگی حداقل به یکی از ویروس های مورد بررسی آلودگی نشان دادند. این نتایج بیانگر آن است که در بین ارقام مختلف کدوئیان کشت شده در مزارع و گلخانه های کشور تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر حساسیت نسبت به آلودگی های ویروسی وجود دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی واکنش ارقام مختلف کدوئیان نسبت به شش ویروس مهم در شرایط مزرعه و گلخانه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان