اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهنده

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزش اخباری اندازه دور کمر برای پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی – عروقی در افراد دارای اضافه وزن یافته هایی از مطالعه قند و لیپید تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان