اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش و سازندگي

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (پي آيند ۷۷) در منابع طبيعي، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۸۴ تا صفحه‌ی ۹۲

فرسایش خندقی یکی از انواع فرسایش آبی است که موجب تخریب اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود. از آنجا که شکل خندق حاصل عملکرد فرآیندهای ایجادکننده آن است، لذا درک شکل شناسی خندقها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق سعی شده مهم ترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها به منظور طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در استان چهارمحال و بختیاری ارایه شود. برای این منظور، در هر یک از اقالیم تحت تاثیر فرسایش خندقی دو منطقه با مساحت حداقل 500 هکتار و از هر منطقه، سه خندق معرف انتخاب و خصوصیات مختلف شکل شناسی آنها اندازه گیری گردید. مناطق خندقی شده با استفاده از تحلیل خوشه ای مورد طبقه بندی قرار گرفت. به منظور تعیین مهم ترین متغیرهای موثر در طبقه بندی، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها در گروه های مختلف انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی با مساحتی بالغ بر 245.2 کیلومتر مربع با سطح تشابه 70.04 درصد به سه گروه قابل تقسیم می باشد که بیشترین میزان تشابه در آنها به 94.12 درصد می رسد. گروه های سه گانه از نظر متغیرهای بارش سالانه، ارتفاع منطقه از سطح دریا و طول خندق در سطح احتمال 1 درصد و از لحاظ متغیرهای مساحت منطقه خندقی شده و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول در سطح احتمال 5 درصد دارای تفاوت معنی دار بوده و سایر متغیرها نقش موثری در طبقه بندی مناطق و تفکیک گروه ها نداشته اند. استفاده از اراض در اطراف خندقها غالبا به صورت مرتع و زراعت دیم می باشد. جمع بندی حاصل از انجام این تحقیق بیانگر این است که از بین کلیه ویژگی های شکل شناسی خندقها، دو متغیر طول خندق و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول، در طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندقها بیشترین نقش را ایفا نموده اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین مهمترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها در طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان