اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

اطلاعات انتشار

سال

یکی از انواع پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمی ن شناسی که هر ساله خسارت های زیادی به اراضی کشاورزی، عرصه های منابع طبیعی، زیرساخت هایٍ اقتصادی و همچنین جان انسان ها وارد نموده و نقش زیادی در فرسایش خاک و انباشت رسوب در مخازن پشت سدها دارد پدیده حرکات توده ای می باشد . در این تحقیق در ابتدا حوضه صفارود در شهرستان رامسر به هفت واحد هیدرولو ژیک تقسیم گردید . نقشه درصد پوشش گیاهی از تلفیق باندهای 3 و 4 تص اویر ماهواره ای ETM+ ,برداشتهای ص حرایی تهیه گردید . درصد، وسعت و میزان پوشش گیاهی در حو ضه ، در هر یک از زیر حوضه ها در محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS) محاسبه گردید . نقشه حرکات توده ای با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی و مطالعاتگسترده میدانی توسطGPS تهیه گردید . در نهایت از تلفیق لایه پوشش گیاهی با حرکات توده ای مقدار فرسایش رخ داده در هر طبقه از پوشش گیاهی محاسبه گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حدود 90 درصد از حرکات توده ای در مناطقی که درصد پوشش گیاهی کمتر از 60 درصد داشته اند بوقوع پیوسته اند . ضمنا نتایج این تحقیق نشان د اد که در بعضی از قسمتهای حوضه که دارای مقاومت برشی ضعیفی هستند با وجود درصد پوشش زیاد، گسترش حرکات توده ای بالاست

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی وحرکات توده ای با استفاده از GIS» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان