اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

کیفیت، آب، کیفیت آب، خوردگی، آهن

کیفیت آب در میزان خورندگی آن ها نقش مهمی دارد و از این رو تحقیقاتی در رابطه با تأث یر پارامترهای مختلف آب نظیر اکسیژن حـل شـده، امـلاح سـختی آور آب نظیـر کلـسیم و منیـزیم، آنیـون هـای کلرایـد و سـولفات بـر خوردگی تعدادی از مواد ساختمانی مورد استفاده در این سیستم هـا انجـام شـده اسـت . هـدف از پـژوهش حاضـر بررسی تأثیر میزان غلظت یون کلر بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در آب برج های خنک کننده بوده اسـت . بدین منظور، نمونه های از جنس فولاد ساده کربنی مورد استفاده در این سیستم ها تهیه شده و پس از آمـاده سـازی در آب خنک کننده حاوی غلظت های مختلف یون کلر و سختی های کلسیم مختلف موردآزمایش قـرار گرفـت . نتایج آزمون های ال کتروشیمیایی نشان داد که سرعت خوردگی با افزایش غلظـت یـون کلـر تـا غلظـت شخـصی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد . علت افزایش اولیه سرعت خـوردگی بـه خـاطر تغییـر ماهیـت حفـاظتی فـیلم زنگ آهن و کاهش سرعت خوردگی به خاطر تشکیل تشکیل جفت های ونی می باشد کـه قابلیـت اکـسیداسیون کمتری نسبت به کاتیون فرو دارند .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تأثیر غلظت یون کلر آب خنک کننده بر خوردگی فولاد کربنی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان