اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

پوست درختان که در حال حاضر مسئله بغرنجی برای صنایع چوب و کاغذ و صنایع س لولزی ف راهم آورده و بعلت حجم زیادآن %10–15) حجم درختان ) در سا یت کارخانه ها انباشته و جمع آوری و دفن می گردد . در تکنول وژی مدرن روشهای جدیدی برای بهره گیری از این نوع ضایعات پوستی پیش بینی شده است و با توجه ب ه ای ن روش ها نیاز به استفاده و بهره گیری از این معضل رو به افزایش می رود . مقررات جدید سازمانهای زیست محیطی و هزینه های بالای حمل و قطع درختان و محدودیت در برداشت مواد اولیه چوبی ( گرده بینه و غیره ) باعث شده است که حداکثر بهره گیری از محصولات جنگلی در صنایع س لزی بوج ود آورد . بطوریکه سرمایه گذاری وسیعی در ساختار ماشین آلات مربوط به فرایند تولیدات با استفاده از پوست درختان توسط شرکت ای کانادائی و آمریکایی انجام شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی فراورده های قابل استحصال از پوست درختان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان