اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهنده

اطلاعات انتشار

مرداد و شهریور, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پی در پی ۴۵)، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷۳ تا صفحه‌ی ۱۷۶

سابقه و هدف: با توجه به این که افراد دارای خال های مادرزادی در خطر ابتلا به بدخیمی هستند، این مطالعه با هدف تعیین شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیونی در کودکان مهد کودک های تابعه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شهریور 1382 تا شهریور 1383 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی کودکان زیر 7 سال در 13 مهد کودک وابسته به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که توسط متخصصین پوست معاینه شدند، انجام گرفت. یافته ها با استفاده از آزمون های t، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در این مطالعه 400 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در میان کودکان مورد مطالعه 8 بیماری شایع مشاهده شد که به ترتیب شامل خال ملانوستیک جانکشنال JMN) و 50.5%( MS) Mongolian spot و 25.75%( کافئوله (14.5%) Compound nevus (9.75%) Achromicus nevus (2.5%) Lentiginous nevus (0.75%) Blue nevus (0.25%) بود. همراهی معنی داری بین وجود JMN و MS و بین افزایش تعداد JMN و وجود MS و بین وجود JMN و وجود کافئوله و بین افزایش تعداد JMN و وجود کافئوله مشاهده شد.نتیجه گیری: علیرغم این که نژاد غالب در ایرانیان قفقازی می باشد. خالهای ملانوسیتیک و احتمالات پیگمانتاسیون در کودکان زیر 7 سال شیوع بالایی داشته و در ضمن همراهی معنی دار متعددی بین این ضایعات با یکدیگر دیده شد. بر این اساس لزوم آموزش مربیان مهد کودک ها و نیز والدین کودکان در مورد توجه به این گونه ضایعات ضروری به نظر می رسد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیون و همراهی بین آنها در کودکان زیر 7 سال در چند مهد کودک تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان