اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله روشی بهینه برای جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید همزمان برق و حرارت برای مجموعه ای ازمصرف کننده گان حرارت در اطراف یک باس ارایه شده است. در این روش، ابتدا ضریب حرارتی باس براساس امکان فروشحرارت به مشترکین اطراف هر باس، مشخص شده و ضریب الکتریکی باس با توجه به مصرف الکتریکی هر باس تعیین میگردد. سپس با استفاده از تئوری بازی و در نظر گرفتن ضرایب حرارتی و الکتریکی باسها به عنوان استراتژی، ظرفیت و محلمشخص می گردد. روش پیشنهادی در 2 مرحله به سیستم فوق توزیع و سپس سیستم توزیع شهر همدان CHP بهینهاعمال شد و نتایج ارائه گردید .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بر اساس ضریب حرارتی و ضریب CHP جایابی و تعیین ظرفیتالکتریکی باس با استفاده از روش تئوری بازیها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان