اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

هدف تشکیل شورایاریها تسهیل و تعمیق فرایندمشارکت و نظارت مردمیدرقالب نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی بوده است این مقاله به بررسی نقش و سنجش عملکرد شورایاری ها درمدیریت شهری از طریق مطالعه موردی منطقه 11 شهرداری تهران می پردازد بطور مشخص طی پژوهش میدانی جهت این مقاله دیدگاه های ساکنان محله و دست اندرکاران هر دو به واسطه روشهای کیفی و کمی مورد توجه قرارگرفته است سه گروه آماج قرارگرفته اند ساکنان منطقه دست اندرکاران شورایاری و مسئولان شهرداری جمع آوری اطلاعات از گروه نخست به واسطه پیمایش کمی و از دو گروه دیگر با ابزار کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که شورایاری محلات بالقوه کانون ارتباط مناسبی بین شهروندان و مدیران شهری است اما آگاهی ساکنان نسبت به فعالیت های شورایاری کم است جایگاه شورایاری ها به درستی تعریف نشده است و نیز انجمنهای شورایاری درارتباطات خود با نهادهای شهری دچار مشکلهستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای شهر تهران: دیدگاه های ساکنان دبیران شورایاری و مسئولان شهرداری منطقه 11» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان