اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

اطلاعات انتشار

سال

بخش وسیعی از استان خوزستان را اراضی بیابانی و تپه های ماسه ای تشکیل میدهد شناسایی نقاط منشا این تپه ها به کنترل و جلوگیری از گسترش آنها کمک خواهد کرد منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل نواحی شمال و شمال غربی شهر بستان درغرب استان خوزستان است این ناحیه به عنوان یکی ا زنقاط بحرانی فرسایش بادی و یکی از نقاط شروع گردوغبارهای چندساله اخیر دراستان خوزستان شناخته شده است دراین تحقیق به منظور تعیین غلظت عناصر مختلف دررسوبات تپه های ماسه ای درمجموع از 8 تپه ماسه ای منطقه نمونه برداری گردید و نمونه ها پس از آماده سازی مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفتند همچنین از نقاط بالقوه منشا رسوبات تپه های ماسه ای از جمله بستر خشکه رودها اراضی کشاورزی رها شده و نیز سازندهای موجود درمنطقه شامل بختیاری ، میشان و آقاجاری نمونه برداری گردید دراین تحقیق غلظت عناصری که درمنشا یابی کاربرد بیشتری دارند برروی نمودارهای یک بعدی و دوبعدی آورده شده است ازجمله این عناصر می توان به Ca,Mg ، Al ، Fe ، Ce ، Sr ، Zr ی Rb اشاره کرد. نتایجآنالیز ها نشان دهنده شباهت زیاد غلظت عناصر مختلف دراین تپه های ماسه ای با یکدیگر است که احتمالا نشان دهنده یکسان بودن منشا آنها است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «منشاء یابی تپه های ماسه ای با استفاده از آنالیزهای شیمیایی مطالعه موردی شمال بستان – غرب خوزستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان