اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

دانش رسان، سایت مقاله

یکی دیگر از پارامتر های تأثیر گذار روی رفتار ستون های CFDST ، مقاومت بتن پرکننده بین دو جداره داخلی و خارجی در این نوع ستونها است . برای مطالعه این اثر نیز ٥ نمونه با مقاومت فشاری بتن ٢٠تا٦٠ مگاپاسکال را در نظر می گیریم . ابعاد هندسی و سایر مشخصات یکسان است .
٦–١) مقایسه جذب انرژی
برای بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن مقطع در جذب انرژی ستون CFDST ، نمودار جذب انرژی ٥ ستون مورد مطالعه در هر چرخه در نمودار ٦–١ آورده شده است . با توجه به نمودار هرچه که مقاومت فشاری بتن افزایش پیدا می کند، جذب انرژی مقطع افزایش می یابد.

٦–٢) مقایسه نیروی ماکزیمم جانبی و نیروی تسلیم در نمونه ها
از منحنی پوش پسماند، مقدار نیروی ماکزیمم جانبی با ٣ برابر شدن مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، تقریباً ٢٧% افزایش می یابد. در مورد نیروی تسلیم جانبی ستون ها این نکته قابل ذکر است که با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ به ٦٠ مگا پاسکال ، نیروی تسلیم حدود ٣٠% افزوده می شود.
٦–٣) مقایسه ضریب شکل پذیری نمونه ها
ضریب شکل پذیری برای ٥ ستون مورد بررسی، با استفاده از منحنی پوش پسماند محاسبه شده است . به طور کلی با افزایش مقاومت فشاری بتن ، ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. در مقاومت فشاری ٦٠ و ٤٠ مگا پاسکالی بتن ، ضریب شکل پذیری ستون ها به ترتیب حدود ٤٦% و ١٧% کاهش می یابد.

علت این روند ضریب شکل پذیری را می توان با توجه به مشخصات بتن پرکننده در ستونهای CFDST توجیه کرد. از آنجائیکه با افزایش مقاومت بتن شکل پذیری آن کاهش می یابد، صلبیت عضو حاوی بتن با مقاومت بالا نیز افزایش چشمگیری دارد. با توجه به بررسی اثرات مثبت و منفی افزایش مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، انتخاب بتن با مقاومت میانی(٤٠ مگا پاسکال ) از نظر عملکرد لرزه ای مناسب و همچنین اقتصادی می باشد.
٧) نتیجه گیری
خلاصه ای از کلیه نتایج بدست آمده در این بررسی را می توان اینگونه بیان کرد :
 در مقایسه صورت گرفته بین ستون های CFDST ،CFT و ستون قوطی توخالی:
١– تعداد چرخه های قابل تحمل توسط ستون CFDST بیشتر از دو نمونه دیگر بود و در نتیجه آن ، میزان جذب انرژی ستون
CFDST نیز بیشتر است .
٢– مقاومت ماکزیمم جانبی و ضریب شکل پذیری ستون CFDST بیشتر و زوال در مقاومت پس کمانشی آن کمتر از دو نمونه دیگر می باشد.
 با تغییر ضخامت جداره های فولادی داخلی و خارجی در ستون CFDST :
١– زمانی که ضخامت جداره داخلی ثابت نگه داشته شده و ضخامت جداره خارجی تغییر می کند، تغییرات محسوس تری در مقادیر جذب انرژی خواهیم داشت .
٢– با ثابت نگه داشتن مساحت فولاد مقطع ستون ، ملاحظه شد که با افزایش ضخامت جداره فولادی خارجی، شرایط بهتری از نظر جذب انرژی، ماکزیمم نیروی جانبی و شکل پذیری تامین می گردد.
 با تغییر مقاومت فشاری بتن ستون CFDST ، تغییر مقاله رفتار ستون تحت بار جانبی به صورت زیر مشاهده می شود:
١– با افزایش مقاومت فشاری بتن مقطع ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. این کاهش پس از مقاومت ٤٠ مگا پاسکالی بتن شدید تر خواهد بود.
٢– با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ تا ٦٠ مگا پاسکال سایت مقاله ، نیروی ماکزیمم جانبی و مقاومت تسلیم نمونه ها به ترتیب ٢٧% و ٣٠% افزایش خواهد داشت .
با توجه به مطالعات صورت گرفته روی پارامتر ها این نتیجه حاصل می شود که جهت دارا بودن یک ستون CFDST با عملکرد مناسب و مطلوب در برابر بارهای جانبی، باید فولاد با ضخامت کمتر را در جداره داخلی و فولاد با ضخامت بیشتر را در جداره خارجی قرار داد و علاوه بر آن باید از سایت بتن با مقاومت متوسط (در حدود ٤٠ مگا پاسکال ) در ساخت ستون ها بهره گرفت .
<\em><\p>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تأثیر تغییر مقاومت فشاری بتن روی رفتار ستون های CFDST» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان