اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

طب جنوب

اطلاعات انتشار

شهريور, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۵۵ تا صفحه‌ی ۶۰

زمینه: لژیونلا میکروارگانیسم آبزی همه جایی است که توانایی بقا در آب با درجه حرارت های مختلف را دارد. از 49 گونه شناسایی شده، 20 گونه باعث عفونت در انسان می شوند. آلودگی با لژیونلا در سیستم های توزیع آب بیمارستان ها دارای اهمیت می باشد. سیستم‎ های تولید کننده آئروسل مانند لوله کشی آب، سردوش های حمام، برج های خنک کننده و نبولایزرها در انتقال این باکتری به بیماران بستری و دارای ضعف ایمنی نقش دارند.مواد و روش ها: در این مطالعه 113 نمونه از آب های 32 بیمارستان در نواحی جغرافیایی مختلف سطح شهر تهران از واحدها و بخش های مختلف جمع آوری گردید. آب ها با استفاده از فیلتراسیون تغلیظ و بعد از تیمار اسیدی و حرارتی روی محیط کشت BCYE ایزوله گردیدند.یافته ها: از 32 بیمارستان مورد مطالعه، 22 بیمارستان (7\68 درصد) آلودگی به لژیونلا داشتند و در مجموع 30 نمونه (5\26 درصد) از کل نمونه ها برای این ارگانیسم مثبت شناسایی شدند. میزان محدوده کلر نمونه های آب 2\2– 18\0 میلی‎گرم در لیتر و pH آنها 6\7– 6\6 بودند.نتیجه گیری: میزان بالای آلودگی آب های مصرفی در بیمارستان های شهر تهران با لژیونلا نشانگر مقاومت این باکتری به کلر و سایر ضد عفونی کننده ها، یا ضد عفونی ناقص و یا عدم کفایت روش های رایج تصفیه و گندزدایی برای پاک سازی شبکه آب با این میکروارگانیسم می باشد. لذا شناسایی باکتری و کنترل آن در آب های بیمارستانی می بایست مدنظر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فراوانی آلودگی آب مصرفی بیمارستان های تهران با لژیونلا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان