اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنفرانس فیزیک ایران 1386

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

رشد، محیط، فرم، بررسی، )

در این مقاله با استفاده از محاسبات عددی به بررسی تغییرات ایجاد شده در توانهای مقیاس بندی سطح مشترک در محیط های نامنظم می پردازیم . اثر محیط نامنظم به صورت اضافه شدن نوفه فرونشان به معادلات سطح مشترک در نظر گرفته می شود .دیده می شود که فرم مقیاس بندی Family–Vicsek در d=1 بعد برای محیط های نامنظم نیز برقرار است و محیط نامنظم باعث افزایش توان زبریα و کاهش توان رشد β می گردد . همچنین نشان داده شده است که ناوردایی گالیله ای برای معادله ) Kardar–Parisi–Zhang) KPZ در محیط های نامنظم، معتبر نمی باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تغییرات ایجاد شده در توانهای مقیاس بندی سطح مشترک در محیط های نامنظم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان