اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۵۶، سال

نگارنده در این نوشتار مختصری از نتیجة تأملات خود را در موضوع «تسلسل» فراروی خوانندگان دانشور نهاده است. این نوشتار حاوی دعاویی است که نویسنده کوشیده است آنها را به ضرب برهان اثبات کند: 1. در نیاز به تسلسل میان حکمت مشاء و متعالیه تفاوتی نیست. 2. برهان تطبیق در ابطال تسلسل باطل است. 3. ابطال تسلسل به شرط نیاز ندارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تأمل در تسلسل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۹۴۰۰ تومان