اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بیابان

اطلاعات انتشار

سال

هدف از انجام این پژوهش شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی و ارائه راهکارهایی برای رفع ضعف ها و تهدیدات و بهره برداری از قابلیت ها و فرصت های پارک ملی کویر است. تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است که به روش موردی (مورد پژوهی) انجام شده است. پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای توسعه گردشگری در پارک ملی کویر راهبردهای توسعه گردشگری در پارک ملی کویر، با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) پیشنهاد شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT (با تأکید بر پارک ملی کویر)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان