اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

شوری، جو، تنش

به منظور ارزیابی از صفات زراعی و فیزیولوژی چندین رقم و لاین جو در شرایط تنش شوری آزمایشی در شهرستان ابرکوه واقع در 140 کیلومتری یزد در سال 1388–89 اجرا گردید.این آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در 4تکرار در زمینی با شوری آب 10 و خاک 12 دسی زیمنس بر متر انجام گردید.اندازه هر کرت 6 متر مربع که در هر کرت ارقام در 6 ردیف به طول 5 متر و فاصله 30 سانتی متر کاشته شدند. در این تحقیق 24 رقم جو مورد آزمایش قرار گرفت و عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه به عنوان سه صفت اصلی مورد آزمایش قرار گرفت. جو افضل به عنوان شاهد ارقام و لاین ها در نظر گرفته شد.نتایج آزمایش نشان داد که رقم جو افضل با عملکرد 1399 کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته است.عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله فرعی نیزرابطه مثبت و معنی داری داشت ولی با دیگر صفات مورد ارزیابی رابطه معنی داری نداشت.وزن هزار دانه کل به عنوان دیگر صفت مورد بررسی با ورن هزار دانه در سنبله فرعی رابطه مستقیم و معنی داری در سطح 1 درصد داشت. ارقامی که دارای تعداد پنجه بیشتر و همچنین نسبت پنجه بارور به غیر بارور بیشتری داشتند از نظر عملکرد در سطح بالاتری قرار گرفتند،و نیزارقامی که دارای تعداد دانه در سنبله فرعی بیشتری بودنداز نظر عملکرد دانه در بالای جدول قرار گرفته اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و لاین های جو در شرایط تنش شوری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان