اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات انتشار

سال

به منظور سازماندهی خدمات مورد نیاز کشاورزان باید نگرشها به سمت توسعه و نقشی که نهادهای خصوصی کشاورزی می توانند ایفا کنند سوق پیدا کند تا کشاورزان با مراجعه به این نهادها تسهیلات و امکانات متناسب با نیازهای خود را دریافت نمایند به همین دلیل درجهت کاهش تصدی های دولتی شرکت های خدمات کشاورزی ایجاد شدند فزون برآن بسط و توسعه اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اهداف مهم شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی است زیرا این شرکت ها با سرمایه گذاری موجب ایجاد اشتغال برای جوانان دانش آموخته کشاورزی می شوند این پژوهش با هدف شناسایی موانع و چالشهای فعالیت شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی درشهرستان بروجن صورت گرفت برای گردآوری داده ها دارین پژوهش از روش پیمایش استفاده شد جامعه آماری پژوهش 10 شرکت فعال و 20 شرکت غیرفعال بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 5 شرکت فعال و 10 شرکت غیرفعال انتخاب و درمجموع از 81 عضو این شرکت ها مصاحبه ساختارمندی با استفاده از پرسشنامه به عمل آمد. روایی پرسشنامه تایید و پایای آن نیز با انجام یک مطالعه راه نما و مقدار آلفای کرونباخ 0\63تا0\94 بدست آمد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آسیب شناسی موفقیت شرکت های کارآفرینی خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان