اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۵۳، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۳ تا صفحه‌ی ۶۸

مقدمه: ضایعات ترومایی مغز علت اصلی مرگ و میر و بیماریزایی هستند. سالانه 000\50 نفر در ایالات متحده به این علت فوت می‌کند که این رقم معرف بیش‌از 33% کل مرگ و میرهای ناشی از آسیب‌ها است. تصادف با وسایل نقلیه موتوری علت اصلی این آسیب‌ها را تشکیل می‌دهد که وقوع این تصادفات در سال‌های اخیر در کشور ما رو به تزاید است هدف: ما در این مطالعه قصد داریم جنبه‌های همه گیرشناختی این مشکل بهداشتی را در منطقه خود بررسی کنیم.مواد و روش‌ها: در یک دوره 6 ماهه در سال 1383 با استفاده از پرونده بیماران بستری به علت ترومای مغزی در بیمارستان پورسینای رشت داده‌هایی از جمله سن، جنس مکانیزم آسیب و یافته‌های رادیولوژیک استخراج شد. شدت تروما براساس معیار کومای گلاسکو نمره‌بندی شد و داده‌ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد. آزمون آماری کای دو استفاده شده و مقدار P کمتر از 05\0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.نتایج: از کل 715 بیمار 3\79% مذکر و 7\20% مونث بودند نسبت مذکر به مونث 6\2 به 1 بود. شایع ترین گروه سنی 24–15 سال بود. اکثریت بیماران محصل بودند. شایعترین مکانیزم آسیب، تروما با وسایل نقلیه موتوری بود 7\89% از آسیب‌ها خفیف بودند. ارتباط معنی‌داری بین شدت آسیب و یافته‌های CTاسکن مشاهده شد .(p<0.0001) آسیب منفرد مغز در 6\71% از بیماران مشاهده شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که بایستی به ضایعات ترومایی مغز در بیماران جوان توجه بیشتری معطوف داشت زیرا فعال ترین نیروهای بالقوه جامعه ما را تشکیل می‌دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اپیدمیولوژیک ضربه ‌های سر در بیماران بستری در رشت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان