اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاييز و زمستان- شماره ۲، سال

صفحات

۲۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۰۵ تا صفحه‌ی ۱۲۸

مصداق بارز گزاره‌های ضروری ازلی،گزاره‌های الهیاتی است که در آن‌ها محمول، به نحو ضروری بر ذات پروردگار(واجب الوجد)حمل می‌شود و از آن‌جا که در گزاره‌های حاصل از قیاس برهانی،محمول،منطقا عرض ذاتی موضوع است، بنابر این،برهان‌پذیری گزاره‌های ضروری ازلی مشروط بر آن است که محمول،در این نوع گزاره‌ها،عرض ذاتی موضوع باشد. اما از سوی دیگر،چون خداوند در نزد حکیمان مسلمان صرف الوجود(وجود مطلق)است،به همین دلیل،ماهیت ندارد و جنس و فصل و عرض ذاتی برای وی‌ متصور نیست.پس،گزاره‌ی ضروری ازلی که موضوع آن خداوند باشد،فاقد شرط لازم منطقی برای اثبات‌پذیری برهانی(به اصطلاح ارسطویی)است.بنابر این،چنین‌ گزاره‌ای در دستگاه منطق ارسطویی،برهان‌ناپذیر است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۱۴۰ تومان