اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

سایت مقاله، دانش رسان

از آنجا که فنـاوری اطلاعـات تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی وسـیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده که نیازمند رسیدگی است . فناوری اطلاعـات در شیوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثیر می گذارد. برخی از مفاهیمی کـه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی کاربردی خـاص داشـته انـد بـا پیشرفت فناوری اطلاعات دچار مشکلاتی شده اند که از آن جمله مـی توان به مفاهیم مالکیت ، حریم خـصوصی ، توزیـع قـدرت ، آزادی هـای اساسی و مفهوم مسؤولیٌت اخلاقی اشاره کرد. متخصـصان امـور رایانـه چه مسئولیت های اخلاقی دارند؟ اگر یک نرم افزار رایانه ای دچار خطـا شود چه کسی مسئول است ؟ آیا ایجاد اختلال در برنامه ها و ارتباطـات شبکه ای کاری غیر اخلاقی است ؟ آیا نسخه برداری از برنامه ها و نـرم افزارها در صورت عدم اطلاع و رضایت صاحبان و پدید آورنـدگان آنهـا امری اخلاقی و متعارف است ؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که در حوزه اخلاق فردی و نهادی فناوری اطلاعات مطرح می شود. با توجـه به امکان دسترسی افراد مختلف به اطلاعات موجود در رایانه هایی کـه به شبکه متصل هستند؛ دولت هـا، جوامـع بـشری ، متخصـصین IT و کاربران فناوری اطلاعات موظف به رعایت چه اصول اخلاقی ، سیاسـت ها و عملیاتی در خـصوص حفـظ حـریم خـصوصی افـراد مـی باشـند؟ مسائلی از این قبیل موجب شده است عنوان پژوهـشی بـا نـام اخـلاق فناوری اطلاعات با دقت بیشتری در اخلاق کاربردی مورد توجـه قـرار گیرد(١١). در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطـات ، اشـخاص بـا هویـت های مجازی در فضای الکترونیکی حاضر می شوند و با یکدیگر گفتگو می کنند و به تبادل اطلاعات درست یا اشتباه می پردازند و گاهی غافل می شوند که ممکن است با کسی ارتباط داشته باشند. که هویتی کاملاً مخالف با آنچه نشان داده است دارد. این یـک هویـت مجـازی اسـت ، هویتی که البته کاربردهای خاص خـود را در محـیط الکترونیـک دارد و می تواند کارآمدی خاص خود را نیز داشته باشد. اما این هویت مجـازی می تواند در راستای پیشبرد اهدافی شوم و ضد اخلاقی قرار گیرد.
بارزترین مصداق ظهـور ناهنجـاری هـای اخـلاق فنـاوری اطلاعـات ، استفاده نادرست و مهار نشده کودکـان از شـبکه جهـانی اسـت . مـوارد مشابه گمراهی و به خطر افتادن آنها توسط سـودجویان شـبکه جهـانی است که هر چند وقت یک بار، اخبار نگران کننده ای در ایـن رابطـه از رسانه ها منتشر می شود (١٢). انررسـان معتقـد اسـت کـه "ارزش هـای فرهنـگ مجـازی ، ارزش هـای گفتـاری ،سایت مقاله قابـل دسـترس ، آزاد و دارای واکنش سریع هستند". کستلز معتقد است که "فرهنـگ هکـری " اسـاس فرهنگ مجازی است و ارزش های شایسته سالارانه مفهوم اولیه جامعه مجازی و آزادی فردی بالایی را به همراه دارد. جوردن مدعی است کـه فرهنگ مجازی واکنشی است که فرهنگ ، سیاست و اقتصاد را می سازد و قدرت فناوری را قدرتی تعریف می کند کـه نظـام هنجـاری فرهنـگ مجازی را شکل می دهد (١٣). بنابراین زندگی مجازی و دنیـای رقـومی ارتباطات ، دارای هنجارهای رفتاری هستند که باید به آنها توجه نمود و لازم است آنها را به عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی رعایت کرد.<\p>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مسائل اخلاقی در فناوری اطلاعات» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان