اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اطلاعات انتشار

سال

امروزه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه مدیریت براهمیت و جایگاه مدلهای ارزیابی و مدیریت عملکرد به عنوان یکی از معتبرترین شاخصهای اندازه گیری میزان پیشرفت جوامع و سازمان ها و نیز به منزله کلیدحیاتی تحقق اهداف توسعه درابعاد فردی و اجتماعی تاکید می ورزند درسازمان های عمومی نظیر شهرداریها طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و کنترل می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران درراستای تحقق اهداف کارایی و اثربخشی فعالیت ها و پاسخگوی مطلوب نسبت به شهروندان گردد هدف این مقاله ارزیابی میزان عملکرد منطقه 1 شهرداری ساری از دیدگاه شهروندان با استفاده از تئوری مجموعه های فازی می باشد حجم نمونه آماری با استفاده ازفرمول کوکران 326 نفر از شهروندان مستقر در منطقه 1 شهرداری ساری تعیین گردید که به روش نمونه گیری متناسببا حجم از سطح محله های منطقه مذکور به طور تصادفی انتخاب شدند به منظور گردآوری داده ها بین اعضای نمونه آماری پرسشنامه توزیع شد که روایی آن بصوری و پایایی آن از طریق ضریب الفای کرونباخ مورد سنجش و تاید قرار گرفت

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق مختلف شهرداری با رویکرد فازی (مطالعه موردی:منطقه 1 شهرداری ساری)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان