اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

اطلاعات انتشار

سال

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در مدارس راهنمایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 91 –90 160 نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 113 نفر می باشند که به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در راستای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی (هافستد ) واثربخشی(هرسی و بلانچارد) بهره گرفته شده است. روایی و پایایی ابزارها از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر یک از ابعاد با نمره کل مقیاس، از طریق تحلیل گویه و آلفای کرنباخ بدست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش عبارتند از: رابطه معنیداری بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی وجود دارد همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی و اثربخشی نیز رابطه معنیداری وجود دارد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهربندرعباس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان