اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

برنامه ریزی انرژی روستایی در سطح کلان نیاز به دانستن توابع تقاضا و عرضه و همچنین اثرات متقابل بخشهای مختلف روستا بر یکدیگر دارد, در نتیجه مطالعه موردی روستاها دارای اهمیت می گردد, بنابراین اهمیت مدلسازی انرژی روستایی در سطح خود آشکار می شود. به این منظور یک روستای نمونه بنام عبدل آباد واقع در شهرستان پاکدشت انتخاب گردیده است. برای مدلسازی این روستا از مدل جامع بهینه سازی انرژی استفاده گردیده است [ 1]. برای این کار ابتدا تقاضای انرژی مفید در روستا به روش شبیه سازی در بخشهای مختلف روستا برآورد شده, سپس مدل جریان انرژی از منابع محلی و شبکه های سراسری انرژی رسانی به روستا توسعه داده شده وهمه اشکال انرژی قابل استفاده در روستای مذکور در مدل منظور گردیده و با استفاده از مدل,تحلیل سیستم انرژی صورت پذیرفته , در نهایت ساختار بهینه سیستم انرژی در روستای مذکور مورد شناسایی قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توسعه مدل بهینه عرضه انرژی برای یک روستای نمونه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان