اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

فيزيك زمين و فضا

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران ، به روش کیرشهف» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان