اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۷ , شماره  ۱ (پياپي ۳۵)، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۳ تا صفحه‌ی ۵۰

پس از بررسی مطالعات انجام شده و بازدید از رویشگاههای پشته وحشی در سطح استان اقدام به ترسیم مناطق پراکنش این گونه بر روی نقشه های توپوگرافی شد. مساحت کل پراکنش این گونه در استان 23208 هکتار برآورد شده و بر اساس عوامل اصلی ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی و سازند زمین شناسی، واحدهای کاری مشخص و در آنها اقدام به پیاده کردن قطعات نمونه به ابعاد 40 ×40 متر گردید. با تیپ بندی سه تیپ عمده شامل: تیپ بنه–ارس به مساحت 5002 هکتار؛ بنه خالص به مساحت 3401 هکتار؛ تک پایه های بنه به مساحت 14805 هکتار شناسایی شد. اکثر درختان این تیپها شاخه زاد بوده، ولی به ندرت نهالهای دانه زاد جوان را می توان ملاحظه نمود. نتایج نشان داد که پسته وحشی بیشترین پراکنش را در طبقه شیب 45 درصد و بیشتر داراست (حدود 44 درصد). همچنین از نظر جهت جغرافیایی، بیشترین پراکنش در جهت های شمال غربی و جنوب غربی (حدود 65 درصد) و کمترین پراکنش در جهت شمالی دیده شد. از نظر آب و هوایی نیز بیشترین پراکنش در شرایط آب و هوایی نیمه خشک سرد (74\61 درصد) و کمترین آن در شرایط آب و هوایی مرطوب سرد (16\0 درصد) واقع شده است. از نظر زمین شناسی نیز بیشترین پراکنش در تشکیلات زمین شناسی از جنس سنگهای آتشفشانی، شیل و ماسه سنگ واقع شده که 94\45 درصد پراکنش را شامل می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عوامل موثر در پراکنش گونه های پسته وحشی در استان زنجان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان