اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان- شماره ۲۵ و ۲۶، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۳۳ تا صفحه‌ی ۴۸

طبق تحقیقات انجام شده بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین‌الملل مربوط به‌ فرآورده‌های صنایع تبدیلی غذایی(غذاهای فراوری شده)است.با این حال صادرکنندگان این محصول در تسخیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی موفقیت قابل توجهی نداشته‌اند.طبعا این ناکامیها را می‌توان به عوامل‌ متعددی نسبت داد اما به نظر می‌رسد مهمترین آن عوامل عدم برخورد کارشناسی در بخش تجارت و بازاریابی‌ بین‌المللی بوده باشد.پژوهش حاضر با تمرکز بر یکی از بازارهای مهم مواد غذایی فراوری شده و یکی از همسایگان کشورمان یعنی امارات متحده عربی درصدد شناسایی برخی موانع مهم صادرات غذاهای فراوری‌ شده از دیدگاه مشتریان این بازار برآمده است.بدین منظور با تهیه و توزیع سه پرسشنامه متفاوت(به دو زبان‌ فارسی و انگلیسی)برای کسب نظر از واردکنندگان،فروشندگان و مصرف‌کنندگان فراورده‌های مواد غذایی ایرانی در کشور امارات تلاش به عمل آمد تا فرضیه‌های تحقیق آزمون شوند.جهت آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری‌ ناپارامتری چون آزمونهای دو جمله‌ای،فریدمن،کروسکال و الیس و (U) من–ویتنی استفاده گردیده است. در بخشی دیگر از تحقیق محقق سعی کرده است با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) و طراحی پرسشنامه ویژه‌ای(به دو زبان فارسی و انگلیسی)برخی خصوصیات مطلوب یک محصول غذایی از نظر مصرف‌کنندگان بازار مواد غذایی امارات و نیز برخی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری آنان در انتخاب‌ یک محصول غذایی را شناسایی نماید. در پایان باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهایی برای مسئولین مربوط،تولیدکنندگان و صادر کنندگان غذاهای فراوری شده کشور و پژوهشگران آتی،ارائه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان