اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

بهار- شماره ۱۹، سال

صفحات

۳۰ صفحه، از صفحه‌ی ۵۲۹ تا صفحه‌ی ۵۵۸

هدف : پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک CBCL ، پرسشنامه خودسـنجی YSR و فـرم گـزارش معلم TRF برای دانش آموزان دختر و پسر دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تهران اجرا شد . روش : نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 1437 دانش آموز 748 پسر و 689 دختر تهـران بـود کـه بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله ای، انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شـد . بـرای تحلیـل سـؤالات و بـرآورد ویژگیهای روان سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرمهای مذکور، از مدل کلاسیک آزمون استفاده شد . همسانی درونی مقیاسها بـا استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآورد شده است . یافته ها : دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاسها از 0 \ 95 – 0 \ 63 است . ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون – بازآزمون با یک فاصله زمانی 8 – 5 هفته بررسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از 0 \ 32 تا 0 \ 67 به د ست آمد . توافق بین پاسخ دهندگان نیـز مورد بررسی قرار گرفت . دامنه این ضرایب از 0 \ 09 تا 0 \ 67 نوسان داشت . در خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفـت .از جمل این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم، همبستگی سوال – نمـره کـل، تمایزگـذاری گروهـی، قـدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد . نتیجه گیری : به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هـر سـه فـرم، از اعتبـار و روایـی مطلـوب و بـالایی برخوردارند و با اطمینان می توان از آنها برای سنجش اختلالات عاطفی _ رفتاری کودکان و نوجوانان 18 – 6 ساله استفاده کرد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خود سنجی و فرم گزارش معلم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۹۴۰۰ تومان