اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله یک زنجیره تامین دوسطحی با تسهیلات تولیدی را درنظر میگیریم که یک محصول را تاخرده فروشان حمل می کنند هدف این است که مراکز توزیع درشبکه طوری مکان یابی شوند که مجموع هزینه های مکان یابی تسهیلات موجودی درجریان کار و ذخیره اطمینان حداقل شود و سطح سرویس دهی به خرده فروشان حداکثر شود این مدل به طورآشکاری رابطه بین جریان محصولات درشبکه زمان های تدارک و سطوح ذخیره اطمینان را بیان می کند برای حل این مدل مکان یابی موجودی چندهدفه از الگوریتم ژنتیک استفاده شدها ست و همچنین برای نشان دادن عملکرد این مدل مثال عددی به کارگرفته شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «الگوریتم ژنتیک برای طراحی مدل شبکه چندهدفه تک محصولی با درنظرگرفتن زمان تدارک و ذخیره اطمینان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان