اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

سایت مقاله، دانش رسان

سبک های یادگیری در بین دانش آموزان از تنوع بسیار برخوردار است. سبک ( دیداری، شنیداری، حرکتی) که هر دانش آموزی با توجه به عادت یادگیری منحصر به فرد خود یکی را انتخاب می کند. فاوا با انعطاف پذیری خاص خود توانایی بکارگیری روش های مشارکتی، انفرادی، صوت، تصویر، انیمیشن، شبیه سازی، مسافرت مجازی، مدل سازی، بازدید از موزه ها به صورت مجازی را فراهم می کند. مهارت های فاوا زمینه ساز مناسب تقویت روحیه، خلاقیت، نوآوری، تصمیم گیری می شود و یادگیری را خارج از زمان و مکان در اختیار دانش آموز قرار می دهد.
– معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش معلم نه تنها با ورود فاوا کمرنگ نمی شود بلکه اهمیت بیشتر پیدا می کند. معلم راهنما و تسهیل کننده و هدایتگر خواهد بود. او روش های دستیابی به دانش، دسته بندی، اعتباربخشی، وسازماندهی را به دانش آموزان یاد می دهد. معلمان به فراگیران مادام العمرتبدیل می شوند و از انزوای کلاس به عرصه بین المللی رقابت علمی وارد می گردند. آموزش پیش از خدمت و در حین خدمت معلمان باید با توجه به چالش قرن 21 تغییر اساسی یابد و برنامه های درسی آن دوره ها با رویکرد IT تهیه شود.
– دانش آموز و فناوری اطلاعات مجمع نظارت بر برنامه درسی مهارت های مورد نیاز دانش آموزان قرن 21 را بدین صورت اعلام کرده است:
– سواد فناوری اطلاعات<\p>

– تفکر خلاق<\p>

– توانایی ایجاد ارتباط با دیگران<\p>

– توانایی انجام کار گروهی به صورت رو در رو یا از راه دور.<\p>

– توانایی خلق محصولات با کیفیت<\p>

نظام آموزشی از حالت بالا به پایین به وضعیت شبکه ای تبدیل و یادگیری به صورت شکل گیری فعال مفاهیم تعریف می شود. دانش آموز مسئولیت بیشتری را در قبال یادگیری خود به عهده می گیرد.<\p>

– پژوهش و فناوری اطلاعات<\p>

پژوهش الکترونیکی، موجب تقویت روحیه پژوهشی دانش آموزان می گردد. تبدیل شدن کتابخانه های مدارس به کتابخانه های الکترونیکی و مجازی زمینه دستیابی آنان را به انبوه اطلاعات از داخل و خارج کشور فراهم می آورد. اشتراک مجلات الکترونیک توسط مدارس فرصت مناسبی را در اختیارشان قرار می دهد.
– برنامه درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا IT به عنوان یک درس باید تلقی شود یا به عنوان یک ابزار و تسهیل کننده؟ آنچه متخصصین علوم آموزشی و فناوری به آن اعتقاد دارند، رویکرد تلفیقی و یا نگرش در هم تنیده است. یعنی این که استاندارد های فناوری آموزشی باید با استانداردهای محتوایی که همان راهنمای برنامه درسی است تلفیق و در هم تنیده شود. برنامه درسی ملی و استانی می بایست هماهنگ با استانداردهای فناوری تدریس شوند.
– کتاب درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا فقط باید کتاب درسی باید ملاک عمل باشد یا رسانه های دیگر( چاپی– غیر چاپی) را نیز باید به رسمیت شناخت؟ اکثر کشورها با ورود فناوری اینترنت و خصوصیت تعاملی و همزمان بودن آن، این فناوری را به عنوان بستر برای انتقال قرار داده اند تا پس از پردازش مبدل به دانش شود. استفاده از CD و سایر موارد مشابه و کتاب الکترونیک نیز رایج گردیده است.
– مدرسه و فناوری اطلاعات<\p>

مدارس در جامعه اطلاعاتی ساختمان های بسته نیستند بلکه یادگیری در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. مدارس با سایر مدارس دنیا در ارتباط هستند و با عضویت در مجامع بین المللی تبادل دانش، اطلاعات و نیروی انسانی پا در عرصه بین المللی علم و دانش نهاده اند. مدرسه مجازی از دیگر مظاهر IT است که دانش آموز بدون حضور در کلاس فیزیکی و ارتباط رو در رو با معلم به تحصیل می پردازد. حسن این آموزش تعاملی بودن آن است. این مدارس مفهوم یادگیری مادام العمر را عینیت می بخشد، چرا که پس از آن دانشگاه های مجازی نیز برای ادامه تحصیل وجود دارد شرکت در کنفرانس های دیداری – مباحث علمی تعاملی، دوره های ( ON–LINE) از دیگر واقعیت های IT است.<\p>

–4–2 رویکردها درباره نقش فنآوری اطلاعات در برنامه درسی<\p>

–4–2–1 دیدگاه اصلاحگرا:
این دیدگاه فناوری اطلاعات را نه به عنوان یک مقوله تمدنی بلکه در یک حد فنآوری آموزشی برای تعلیم وتربیت، ابزاری برای پیشبرد اهداف برنامه درسی و تحولی در روشهای یاددهی– یادگیری به صورت تدریجی و اصلاحی میداند. این دیدگاهها در پی آن خواهد بود تا روشها یا ساز و کارهای سنتی تعلیم وتربیت را دست خوش تغییر و دگرگونی نماید و تمام توجه خود را به این گونه فرایندها معطوف میدارد. همان طور که دکتر مهرمحمدی در مقاله به عنوان »باز اندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات وارتباطات« به آن اشاره کرده است این نوع برداشت از فنآوری اطلاعات را میتوان از نوع کارایی دانست و این مفهوم اشاره به این نکته دارد که در بستر بهبود روشها رویههای اجرایی باید گام برداشت. حال این که واضح است که مستغرق شدند در پرسشهایی از نوع چگونگی کارایی به منزله غفلت از مأموریت اصلی این نظامها یا همان مأموریت عصری است که قابل توجیه و اغماض نیست و فرجام مناسبی را به دنبال نخواهد داشت.<\p>

–4–2–2 دیدگاه تحولگرا:<\p>

این دیدگاه محدود به روشها و ابزارهای تعلیم و تربیت و برنامه درسی را نشانه گرفته است. این دیدگاه، در پی ایجاد انقلابی در زمینه تعلیم و تربیت می باشد. طبق این نظر اهداف تعلیم و تربیت به خاطر نیازهای جدید دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. و اهداف جدید، مطالب تجربیات آموزشی، و مواد آموزشی و محتوای آموزشی متفاوت است برنامه–ریزان درسی نباید در جستجوی اهداف و رویههای سنتی باشند که ما حاصل آن به وجود آمدن انسانهای قابلی است که هیچگونه کارایی در جامعه معاصر نخواهد داشت. بلکه میبایست دیدگاه و روش خود را در این زمینه متحول ساخته و همگام با تحولات شوند. این دیدگاه معطوف به اثربخشی است و اشاره به این نکته دارد که زمینهی اصلی تعلیم و تربیت و برنامه درسی میبایست متأثر از این تحولات شوند(غفاری، .(1388<\p>

–4–3 فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی<\p>

برای برنامه درسی در عصر اطلاعات تعاریف گوناگون ارائه شده است که به برخی اشاره میشود. برخی آن را تلفیق فناوری اطلاعات ازجمله وب، یا فرایند برنامهریزی برای فرایند یاددهی– یادگیری با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات و راهنمایی یادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل میشود، میدانند(حمزه بیگی، .(1383 اصطلاح کاربرد فاوا در برنامه ریزی درسی در حکم ابزار، ابزار شناختی و ابزار فکر به منظور طبقه بندی کردن آنهاست.این نوع طبقه بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بخواهیم نقش فاوا را در فرایند تدریس و یادگیری، طراحی و انتخاب ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مشخص سازیم. فاوا در برنامه ریزی درسی دامنه ای از ابزار و شیوه های مربوط به رایانه بر پایه نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات شامل منابع اطلاعاتی مانند استفاده از ابزارهای چند رسانه ای، شبکه و خدمات مبتنی برآن و مشارکت فناوری هایی چون ویدئوکنفرانس، روبات و تقسیمات دیجیتالی می شود. استفاده از فاوا در فرایند یاددهی–یادگیری به منظور افزایش کیفیت شیوه های تدریس– یادگیری است. این امر دارای جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی درسی است. زیرا استفاده از فاوا در مدارس راه درک کردن اهداف جدید آموزش از جمله: توسعه آموزش مداوم، مهارت و توانایی درگیر کردن در ایجاد دانش مشارکتی و حل مسئله به یاری همتایان و متخصصان در همه جای دنیا است (عابدی وکفاش،.(1388 در برنامه ریزی درسی به کمک ICT یک آموزش فعال دو طرفه طراحی می شودکه در این روش اطلاعات دائما توسط کاربران تغییر پیدا می کند و بطور مرتب از یافته های جدید سند تهیه می شود. برنامه ریزی درسی با استفاده از ICT درصدد تهیه انواعی از برنامه ها هستند که بتواند دانش آموختگان را به راحتی برای جذب در مشاغل بین المللی آماده سازد بطوریکه بتوانند:<\p>

– سریع رشد کنند و متناسب با تکنولوژی های جدید تغییر پذیر باشند
– به راحتی مسائل جدید بین المللی را با توجه به آموخته های قبلی تجزیه و تحلیل کنند.<\p>

– مبتکر و خلاق و نو آور باشند<\p>

– نکات منفی و مبهم را از سیکل آموزش حذف کنند<\p>

– کارآفرین و کارآمد باشند
– همواره در بروز کردن ااطلاعات خود کوشش کنند.<\p>

– آزادی تصمیم گیری و قضاوت، احساس و تحلیل داشته باشند<\p>

– توانایی اشتغال در قرن 21 را داشته باشند.<\p>

– بتوانند دائما اطلاعات را طبقه بندی کرده و استفاده نمایند.<\p>

–4–4 اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش<\p>

(1 با عرضه مواد آموزشی چند رسانه ای، امکان یادگیری از طریق همه حواس فراهم می شود. (2 انگیزه یادگیرندگان افزایش می یابد و در فرایند یادگیری فعال تر می شوند.
(3 مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد ادغام می شود. <\p>

(4 مهارت ها و فرایند های شناختی سطح بالا از قبیل تفکر انتقادی بهبود می یابد.<\p>

(5 برای یادگیری مهارت های اساسی برپایه سرعت یادگیری افراد، فرصت هایی را فراهم می آورد. (6 به دانش آموزان اجازه می دهد برای حل مسائل اطلاعات لازم را به دست آورند.
(7 سبب ایجاد ارتباط از راه دور، بین معلمان و دانش آموزان می شود (رضوی، .(1386<\p>

–4–5 ویژگی های برنامه درسی در عصر فنآوری اطلاعات<\p>

–1 توجه به یادگیری مادام العمر –2 ایجاد انعطاف دربرنامهها و شخصی کردن برنامه درسی برای دستیابی به استقلال عقلانی<\p>

–3 کاوش وبررسی آثارکاربرد فناوری درجهان بینی،فرهنگ و ارزشهای بومی –4 روی خوش نشان دادن به رویکرد چندفرهنگی –5 حساسیت به جهتگیری خرد بنیاد،آموزش باورها و ارزشهای دینی و اخلاقی –6 اهتمام به تربیت هنری و زیبا شناختی –7 ارزش برای پرسشگری سؤالمحوری<\p>

–8 تقویت قابلیتهای تفکر همچون تفکر خلاق و تفکر نقاد –9 اهمیت به پرورش قابلیتهای دمکراتیک (شهروندی)همچون حس همزیستی،مدارا و ...<\p>

–10 اهمیت به نقش آفرینندگی و تولید و ساختوساز در عرصه دانش و اطلاعات –11 تقویت هویت ملی و سازگاری میان سطوح گوناگون هویتی(فراملی،جهانی) –12 تقویت ضرورت تعاملهای چهره به چهره به منزله جوهروجودی انسان –13 توجه به ضرورت تعامل انسان با طبیعت و محیط<\p>

–14 عدم تأکید انحصاری به انتقال دانش و اطلاعات وپیش گرفتن روش اعتدال و تکوین فضا برای تقویت فهم پدیدهها –15 توجه به یادگیری زبان بینالمللی –16 توجه به تعریف تازهای از سواد که سواد رایانهای و اطلاعاتی رادر برگیرد (مهرمحمدی،.(1383<\p>

–4–6یافتههای جدید درباره تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری<\p>

–1 تحقیق فرا– تحلیلی کولیک: نتایج این تحقیق نشان میدهد مبتنی بر رایانه بر تمرکز وجنبههای فردی، فرایند آموزش را با نیاز ها،علایق و ... دانشآموزان به شیوههای جدید یادگیری منطبق میکند.<\p>

–2 تحقیق سیوین–کاچالا: در نتایج حاصل از این تحقیق آمده است که دانشآموزان در محیطهای تکنولوژی اثرات مثبت محیط رابر پیشرفت خود تجربه کردهاند.<\p>

–3کلاسهای اپل: کاربرد فنآوری جدید در این کلاسها، اثر مثبتی برنگرش دانشآموزان داشته و به تغییر شیوههای تدریس در کلاس منجر شده است.<\p>

–4 برنامه آموزش مهارتهای اساسی در رایانه در ویرجینیای غربی: نتایج این تحقیق نشان میدهد یکنواختی دسترسی دانشآموزان به فنآوری، نگرشهای مثبت به فنآوری و تحصیلات معلمان در زمینه فنآوری آموزشی، به کسب بزرگترین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منجر شده است.<\p>

–5 تحقیقهارولد ونگلینسیدر مورد اثر فناوری بر پیشرفت ریاضیات: کاربردهای سطح بالا از رایانهها و رشد حرفهای در این زمینه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضیات مرتبط است.<\p>

 –6 برنامه محیط یادگیری حمایت شده توسط رایانه: برنامه مذکور میزان تعمیق دانشآموزان را تا بالاترین حد افزایش می–دهد وتفکر مترقی و در عین حال مستقل را تشویق میکند.<\p>

–7 تحقیق گروه معرفتشناسی دانشگاه ام.آی.تی در زمینه یادگیری: این تحقیقات نشان میدهد میزان موفقیت دانش–آموزان در آزمونهای طراحیشده با میزان دسترسی دانشآموزان مبتنی بر رایانه، فنآوری متعدد یادگیری، فنآوری شبکه–ای همگانی و ... در ارتباط مستقیم است (رئوف، .(1389<\p>

–4–7 مولفه های آموزش online در دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات<\p>

مشارکت: بدون شک یکی از بزرگترین تغییرات منفردی که آموزش آنلاین با خود به همراه دارد، افزایش تمایل به مشارکت در میان دانش آموزان و معلمان می باشد. بسیاری از پروژه های آموزشی آنلاین در بر گیرنده تبادل اطلاعات بین کلاس های مناطق و نواحی مختلف می باشد. این نوع آموزش مشارکتی با کلاس های قدیمی که به صورت جداگانه و منزوی اداره می شدند تفاوت دارد. مشارکت ممکن است در بین یک جفت دانش آموز، گروه های کوچک دانش آموزان یا کل کلاس ها باشد.<\p>

به هم مرتبط بودن: آموزش آنلاین فراهم کننده دامنه وسیعی از ارتباطات می باشد. فراگیران می توانند به راحتی با هم و یا با معلم خود از طریق ایمیل یا کنفرانس ارتباط برقرر کنند. همچنین فراگیرانی که خارج از منزل به سر برده و تحصیل می کنند، می توانند با والدین خود در ارتباط باشند. در پهنه وسیع تر فراگیران می توانند با صاحبنظران رشته خود به راحتی تماس حاصل کنند.<\p>

دانش آموز محوری: یکی دیگر از ویژگی های عمومی آموزش آنلاین، دانش آموز محور بودن آن است. هر چند که معلمان و دبیران نقش کلیدی خود در خلق و سازماندهی کلاس را هنوز بعهده دارند، فراگیران بطور وسیعی با تعیین مقدار مشارکت و فعالیت خود مسیر آن را تعیین می کنند. معلم اهداف را تعیین کرده و فرایند یادگیری را تسهیل و مدیریت می کند. فراگیر خودش محتوا را کشف و تعیین کرده و تکالیف و وظایف را انجام می دهد. این بدین معنی است که دوره های آموزش آنلاین کمتر ساختار دهی شده می باشند. و همچنین به معنی این است که فراگیران بایستی مسئولیت یادگیری خود را بعهده بگیرند.<\p>

نداشتن مرز و محدوده: اغلب اوقات گفته می شود که آموزش آنلاین موجب حذف دیوار های کلاس می شود. در حالتی که به اطلاعات فراوان و همچنین مردم سراسر جهان دسترسی پیدا می کنند. همچنین بطور همزمان در کلاس های آموزش آنلاین به روی دانش آموزان زیادی باز است. آموزش آنلاین مرز ها را از بین برده و هیچ مرزی مبنی بر این که چه کسی، در کجا، و چه موقع یاد می گیرد و فراگیر کیست، وجود ندارد. این ویژگی برای افرادی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، افراد دچار معلولیت و ناتوانی، افرادی که مکررا کوچ و مهاجرت می کنند و افراد دارای مشکلات ثبت نام در مدارس عادی بسیار مناسب و قابل تقدیر است.<\p>

این ویژگی همچنین برای افراد شاغل خیلی با اهمیت است، چرا که بدون صرف زمان یا هزینه زیاد می توانند دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت را در محل کار خود بگذرانند.<\p>

جامعه: آموزش در جامعه انجام می شودچه به صورت جامعه ای از فراگیران که بطور خاص توسط مدرسه یا دانشکده تعیین و تعریف می شود و چه به صورت جامعه فیزیکی از قبیل جامعه شهری یا جامعه روستایی. آموزش آنلاین بوسیله قابلیت در دسترس بودن و مرتبط ساختن می تواند چندین جامعه را دور هم جمع کند. بعلاوه شبکه های کامپیوتری جوامع مجازی می توانند تعریف و تعیین کنند که افراد یکسان و دارای علاقه مندی مشترک دور هم جمع شوند. تاسیس و راه اندازی مدارس مجازی که متشکل از جامعه یادگیری بدون ساختمان و مرزهای واقعی است، نیز امکان پذیر است.<\p>

 <\p>

کشف کردن: بسیاری از واقعیت های آنلاین دربرگیرنده گونه هایی از ابداع یا شکل یادگیری اکتشافی می باشند. فراگیران و بویژه بچه ها کشف کردن را خیلی دوست دارند و در کلاس های آموزشی آنلاین از این شیوه استفاده می شود.<\p>

این فرصت آموزش برای موزه ها و مراکز علمی خیلی مناسب می باشد.جایی که مردم برای سرگرمی و همچنین یادگیری چیز های جدید مراجعه می کنند. رسمی ترین نوع کشف کردن یادگیری مسئله محور می باشد که بطور رایجی در آموزش تخصصی استفاده می شود. در این سیوه به فراگیر یک مسئله یا یک مطالعه موردی داده می شود و از وی خواسته می شود که راه حل، تشخیص، راهبرد، یا طرحی را ارائه کند. یادگیری مسئله محوربا آموزش آنلاین خیلی سازگار می باشد، زیرا دسترسی به منابع و مهارت ها و صاحبنظران یک جنبه کلیدی از حل مسئله می باشد.<\p>

تبادل دانش و آگاهی: هر چند تبادل اطلاعات و دانش و آگاهی یک کلیت در آموزش و پرورش می باشد، قبل از معرفی شبکه های کامپیوتر، راه های خیلی کمی برای تبادل اطلاعات وجود داشت. کتاب ها به وضوح یک تکنولوژی تعجب آور در تبادل دانش و آگاهی می باشند، چرا که نسبتا ارزان، قابل حمل و سیار،و طویل العمر می باشند. اما فقط کسر خیلی کمی از دانش انسانی منتشر می شود و قفسه های کتاب خانه ها فقط کسری از آن ها می توانند جای بگیرند. اطلاعات قرار داده شده در وب بطور فوری هر نوع از اطلاعات را در حداقل زمان در اختیار افراد سراسر جهان قرار می دهد. در این سیستم هر شخص می تواند مولف یا ناشر باشد.<\p>

تجارب یادگیری چند حسی: ما می دانیم که یادگیری خیلی موثرتر خواهد بود زمانی که از کانال های حسی چندگانه استفاده شود. همچنین ما می دانیم که هر فردی برای یادگیری بهتر، حس خاصی را ترجیح می دهد که به آن شیوه های شناختی می گویند.تکنولوژی چند رسانه ای می تواند انواع خاصی از تجارب یادگیری چند حسی را ارائه نماید.<\p>

صحت (سندیت): یکی از ویژگی هایی که با مرتبط بودن، جامع بودن ، و تبادل اطلاعات همبستگی دارد این است که آموزش آنلاین ماهیتا دارای صحت و سندیت و اعتبار خیلی بالایی می باشد. بطور ضمنی می توان گفت که جهان مجازی آموزش آنلاین می تواند از کلاس درس واقعی، حقیقی تر باشد. چرا که فراگیران می توانند به اطلاعات پایه و تجارب حقیقی دسترسی داشته باشند و تجارب یادگیری آن ها واقع گرایانه تر باشد.<\p>

نتیجه گیری<\p>

گسترش روزافزون و برگشتناپذیر فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات واقعیتی انکارناپذیر است. امروزه کشورهای توسعه یافته سعی میکنند مختصات و ویژگیهای نیروهای انسانی یا همان سرمایه اجتماعی خود را به روزتر و مناسب زمان و عصر حاضر خود کنند. مجموعه شواهد و نتایج آموزشی مؤید آن است که در آستانه قرن بیست و یکم امکان ندارد، مفروضات گذشته و مفاهیم سنتی برای فعالیت آموزشی چندان مفید باشند. نیازهای روز افزون مردم به آموزش متخصصان علوم تربیتی و تکنولوژیست های آموزشی را درصدد ابداع روش و سیستم جدید آموزشی مقرون به صرفه و با کیفیت کرد. دیگر اداره و مدیریت بخشهای مختلف بویژه حوزه آموزش و پرورش و فرایندهای یادگیری در یک نظام تعلیم و تربیتی با روشهای سنتی مربوط به زمان گذشته لطمات جبران ناپذیری به همراه دارد و جوابگوی انتظارات بشر امروزی نیست. در این راستا باید ابزار، اهداف، روشها، دقیقتر و جذابتر و در استفاده آنها از فنآوری اطلاعات و ارتباطات هم گنجانده می–شود.<\p>

دانشآموزان و دانشجویان به عنوان خروجیهای نظامهای آموزشی باید طوری تربیت شوند که دارای سواد اطلاعات و دارای سه مؤلفه مهم آگاهی، مهارت، نگرشهای عصر فنآوری اطلاعات باشند، چون قرار گرفتن در سایه تحولات عصر فن–آوری اطلاعات و ارتباطات چنین نقشی را از آنها انتظار دارد.سایت مقاله دانش رسان فنآوری اطلاعات و ارتباطات به نظامهای آموزشی کمک میکند در جامعه جهانی به ارائه خدمات مناسب، با کیفیت و با هزینه پایین بپردازند و با درک تجربه سایر کشورها و مطالعات عملی و تئوریک استفاده از این فنآوری را در فرایند یاددهی–یادگیری مد نظر قرار دهند. و آخر اینکه ظهور این تکنولوژیها همه ی جنبههای زندگی و نهادهای اجتماعی به ویژه تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تا سواد، علم، تدریس، یادگیری، معلم، مدرسه، محتوای درسی و سایر مفاهیم در تعلیم و تربیت در حال احراز تعاریف جدید باشند. مقاله باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات برمولفه های سازمان آموزشی تاثیر بسزایی دارد. هدف اصلی استفاده از IT در آموزش و پرورش نیل به ایجاد رویکرد تفکر انتقادی و خلاق در بین دانش آموزان از طریق بهبود آموزش و لحاظ کردن سبک های متنوع یادگیری است.<\p>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایند یاددهی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان