اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

به منظور ارزیابی عملکرد سه رقم ذرت علوفه ای تحقیقی با طرح بلوکهای کاملاتصادفی در4تکرار درسال 1388 درمزرعه ای واقع درشهرستان آزادشهر دراستان گلستان صورت گرفت درنتایج حاصل ازتجزیه واریانس بین ارقام مورد نظر ازجهت صفات مورد بررسی و عملکرد اختلاف معنی داریوجود داشت نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اختلاف معنی داری بین وزن تربرگ وزن ترساقه وزنتربلال و عملکرد می باشد مقایسه میانگین داده ها نشان داد ارقام بولسون و سینگل 704 برای تمامی صفات مورد ارزیابی نسبت به رقم ماکسیم برتر بود نتایج همبستگی نشان داد که وزن تر ساقه با وزن تربرگ دارای اثرات مثبت بسیار معنی داری است که با عملکرد رابطه معنی داری را نشان نداد این درصورتی است که وزنتربلال با عملکرد اثرمثبت معنی داری را نشان داد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی عملکرد سه رقم تجاری ذرت علوفه ای Zea mays L» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان