اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اطلاعات انتشار

سال

در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1388–1383 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان 99 درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی بر هزینه سهام عادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان