اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

کلمات کلیدی

نیشکر، بهره وری، مصرف آب، انرژی

بخش کشاورزی بالاترین سهم را درمصارف آب کشوردارد ولی متاسفانه تولیدات کشاورزی حاصل از آن و شاخص بهره وری آب برحسب کیلوگرم محصول به ازای یک مترمکعب آب مصرفی پایین است بنابراین به منظور محاسبه بهره وری مصرف آب نیشکر دراستان خوزستان و مقایسه آن با سایر مناطق تولید کننده نیشکر درجهان و علل پایین بودن آن پژوهشی درسال 1388 دریک دوره تناوب شش ساله از سال 87–82 درکشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در 25 کیلومتری جاده اهواز آبادان انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که هرهکتار زیرکشت نیشکر به طور متوسط سالیانه حدود 31688 مترمکعب آب مصرف می کند و انرژی مورد نیاز برای پمپاژ هرمترمکعب آب درکشت و صنعت دعبل خزاعی برابر 0\36 مگاژول و متوسط انرژی الکتریسیته مصرفی درکشت و صنعت دعبل خزاعی درهرسال GJ\ha 26\3 بود متوسط عملکرد مزارع درطول دوره مورد بررسی برابر 74\3 تن درهکتار بوده است بنابراین بهره وری آب دراین دوره برابر با 2\34 کیلوگرم برمترمکعب محاسبه گردید علت پایین بودن بهره وری آب دشکرت و صنعت دعبل خزاعی بالا بودن حجم تلفات اب می باشد بطوریکه 20 درصد از آب پمپاژ شده از ایستگاه اصلی تا رسیدن به ایستگاه های ثانویه هدر می رود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل بهره وری مصرف آب درنیشکر و ارائه راهکارهایمناسب برای افزایش آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان