اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

همدان، فرایند، بررسی، صورت، مطالعه

سنگهای کردیریت–ژدری تدار و میگماتی تهای همراه آنها برای پی بردن به خاستگاه این سنگهای کمیاب در منطقه سرابی همدان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. مطالعات صحرایی نشان داد که این سنگها طی فرایند میگماتیتی شدن سنگهای پلیتیک منطقه سرابی همدان بوجود آمد هاند. بر اثر میگماتیتی سنگهای پلیتیک این منطقه که جزئی ازهاله دگرگونی اطراف باتولیت همدان میباشند، مذا بهای گرانیتی(Mobilizate) بوجود آمده و تفاله باقیمانده آن (Restite) سنگهایی است که از دو کانی کردیریت و ژدریت غنی میباشد. مطالعه روابط بین کانیهای رستیت مذکور و مبیلیزای گرانیتی نشان از آن دارد که بین مذاب لوکوکراتیک حاصل از ذوب بخشی و تفاله کردیریت – ژدریت تبادلات یونی نیز صورت گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ماهیت سنگهای کردیریت– ژدری تدار منطقه سرابی استان همدان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان