اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات روانشناختي

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۷۷ تا صفحه‌ی ۹۰

هدف این پژوهش بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی ونرم یابی پرسشنامه تدریس خلاقانه (جان چاو هنگ و دیگران، 2003) بود. بدین منظور تعداد 401 نفر (115 نفر مرد، 239 نفر زن و 47 نفر جنسیت خود را مشخص نکرده بودند) از مدرسان آموزشگاههای شهر تهران پرسشنامه تدریس خلاقانه را که شامل 45 گویه است و با مقیاس 4 امتیازی (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری می شود، تکمیل کردند. نتایج نشان داد، ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ ۰.۸۹۵ است. نتایج تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از هشت عامل اشباع شده است که بر روی هم ۴۷.۷ درصد کل واریانس را تبیین می کند که شامل طرز تفکر، عامل محیطی، تعهد به تدریس، عامل خانواده، ویژگی های فردی، اعتقاد در مورد تدریس، تلاش فردی وانگیزه است. برای روایی همگرا، همبستگی بین مقیاس خلاقیت وپرسشنامه تدریس خلاقاته مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه برابر ۰.۳۷۴ بدست آمد. در نهایت نرم مقوله ای نیز تهیه گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه تدریس خلاقانه در معلمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان